ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ο σκοπός της παρούσας Δήλωσης Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων είναι να εξηγήσει τον τρόπο και τους λόγους για τους οποίους χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα, αλλά και να σας ενημερώσει για τα δικαιώματά σας αναφορικά με αυτά. Σας παρακαλούμε να διαβάσετε με προσοχή την παρούσα δήλωση.

1. Ποιος θα χρησιμοποιήσει τα Προσωπικά Δεδομένα σας
Η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία με την επωνυμία «Π.ΜΑΚΡΗΣ – Κ.ΜΑΚΡΗ Ι.Κ.Ε» ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΤΡΑΚΤΕΡ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ , εφεξής «η εταιρεία» που εδρεύει στη Χαλκίδα επί της οδού Κιαπέκου 6 θα χρησιμοποιήσει τα προσωπικά δεδομένα σας με την ιδιότητά της ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων (Data Controller). Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στην παρακάτω διεύθυνση:
Π. ΜΑΚΡΗΣ – Κ. ΜΑΚΡΗ ΙΚΕ , Χαλκίδα, Κιαπέκου 6, τηκ 34100 e-mail: makris.pan@makrisagroparts.com
Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία αναφορικά με την επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων, εάν θέλετε να ασκήσετε οποιοδήποτε δικαίωμά σας, ή να υποβάλετε κάποιο παράπονο αναφορικά με τα Προσωπικά Δεδομένα σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (Data Protection Officer) μας είτε τηλεφωνικά, είτε με επιστολή στη διεύθυνση της εταιρείας μας με την ένδειξη Υπόψη Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων ή στο e-mail: makris.pan@makrisagroparts.com.

2. Πώς θα χρησιμοποιήσουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας
Η εταιρεία θα χρησιμοποιήσει τα προσωπικά σας δεδομένα για την επιχειρηματική μας συνεργασία (έκδοση τιμολογίων , αποστολή αγαθών κτλ.) και στα πλαίσια της μεταξύ μας σύμβασης πώλησης αγαθών.
Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργάζονται για την εκπλήρωση του σκοπού πώλησης εμπορευμάτων προς τους πελάτες μας είναι ενδεικτικά: Όνομα, επίθετο, διεύθυνση, ΤΚ, τηλέφωνο, Επάγγελμα, e- mail, ΑΦΜ, υπογραφή. Στα πλαίσια της μεταξύ της εταιρείας μας και των πελατών μας συνεργασίας είναι δυνατή η και η χρήση στοιχείων τραπεζικού λογαριασμού νομικών ή φυσικών προσώπων (αριθμού, δικαιούχου κλπ). Σκοπός της επεξεργασίας είναι η εκπλήρωση της πώλησης εμπορευμάτων .
Τα Δεδομένα υπόκεινται στις ακόλουθες δραστηριότητες επεξεργασίας: συλλογή, καταχώρηση, οργάνωση, διάρθρωση, αποθήκευση, μεταβολή, αναζήτηση, διαβίβαση, χρήση, διαβίβαση, περιορισμός, διαγραφή.
Η διαβίβαση Δεδομένων σε τρίτους, εκτός των εδώ συμβαλλομένων είναι δυνατή μόνο: (α) εφόσον είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της σύμβασης πώλησης ή (β) εφόσον είναι απαραίτητη από Νόμο ή κανόνα δικαίου ή δικαστική απόφαση ή εισαγγελική παραγγελία ή (γ) γίνεται κατόπιν αιτήσεως του πελάτη .
Η διάρκεια διατήρησης των Δεδομένων καθορίζεται από την υποχρέωση διατήρησης που επιβάλλει το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τις επιχειρήσεις εμπορίας αγαθών, καθώς και από το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τις αστικές και φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας. Μετά το πέρας του χρόνου αυτού, τα Δεδομένα μπορούν να διατηρούνται μέχρι τη λήξη της σύμβασης ή έως το οριζόμενο από την εταιρεία χρόνο κατόπιν σχετικού αιτήματος του πελάτη. Είναι δυνατή η παρέκταση της χρονικής διάρκειας διατήρησης των Δεδομένων για λόγους απόδειξης ενώπιον των δικαστηρίων των εκπληρώσεων συμβατικών υποχρεώσεων από την εταιρεία ή σε περίπτωση που απαιτεί κανόνας δικαίου ή συμμόρφωση με υποδείξεις Δημοσίων ή Ανεξάρτητων Αρχών.
Δεν πραγματοποιείται διαβίβαση Δεδομένων προς τρίτες χώρες, εκτός Ε.Ε. πλην περιπτώσεων όπου το υποκείμενο των Δεδομένων συγκατατέθηκε ρητώς στην διαβίβαση. Σε περίπτωση τυχόν παραβίασης Δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο της παρούσης σύμβασης, η εταιρεία οφείλει εντός 24 ωρών από τη γνώση της παραβίασης των Δεδομένων να ενημερώσει τον εκάστοτε πελάτη και να παρέχει πληροφορίες και αρωγή, όπου είναι δυνατό να παρασχεθούν, σχετικά με τη φύση της παραβίασης, τα Δεδομένα που επηρεάστηκαν, μέτρα που είναι δυνατό να παρθούν για την αντιμετώπιση της παραβίασης, την άμβλυνση των πιθανών συνεπειών, καθώς επίσης και συνεργάζεται, κατά το δυνατόν, με τον εκάστοτε πελάτη για κάθε τυχόν περαιτέρω διαδικασία που θα απαιτηθεί.

Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται ο υπ’ αριθμ. 2016/679 Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων, το εθνικό δίκαιο περί προσωπικών δεδομένων και η σύμβαση μεταξύ των μερών.

3. Τα δικαιώματά σας αναφορικά με τα Προσωπικά Δεδομένα
Μπορείτε να ασκήσετε τα ακόλουθα δικαιώματα αναφορικά με τα Προσωπικά Δεδομένα σας: Πρόσβασης, Διόρθωσης, Φορητότητας, και, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του νόμου, Διαγραφής, Περιορισμού και Εναντίωσης.
Μπορείτε, επίσης, ανά πάσα στιγμή, να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή που έχετε παράσχει για την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν επηρεάζει τη νομιμότητα κάθε προηγούμενης πράξης επεξεργασίας.
Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας μέσω της ιστοσελίδας μας ή, εναλλακτικά, μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων στο makris.pan@makrisagroparts.com για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, καθώς και για κάθε άλλη πληροφορία. Η αίτηση άσκησης των δικαιωμάτων είναι δωρεάν, εκτός εάν το αίτημα είναι προφανώς αβάσιμο ή υπερβολικό.

4. Πως μπορείτε να υποβάλετε μια καταγγελία
Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι θίγεται με οποιονδήποτε τρόπο η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα: Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, www.dpa.qr.

MakrisAgroParts.com © 2018 | Powered by Soft-Net.gr